Przepisy prawne

Aktualne przepisy prawne dotyczące kominiarstwa:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

(Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2005 roku

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80 poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.)

Rozdział 7 

Instalacje i urządzenia techniczne


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

(Dz. U. Nr 74 z 1999 r. poz. 836)

Rozdział 7

Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych


Polska Norma Pr PN-EN- 1443

Kominy. Wymagania Ogólne.


Polska Norma Pr PN – B -03434

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.


Polska Norma PN -B – 02431 – 1

Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości
względnej mniejszej niż 1. Wymagania.


Polska Norma PN -87 -B – 02411

Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania.


Polska Norma PN – 83 -B -03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania + Zmiana Az3 luty 2000 r.


Polska Norma PN – 89 – B -10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.